Op de website van ZonnePort zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

ZonnePort heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden.

ZonnePort staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ZonnePort aanvaardt geen verplichting om de
geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.

ZonnePort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. ZonnePort garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Op de website van ZonnePort wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door ZonnePort niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

ZonnePort respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de website van www.zonneport.nl gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die
informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de website van ZonnePort.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZonnePort, de inhoud van de website van ZonnePortover te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid
strekken mede ten gunste van directie en medewerkers van ZonnePort.